Över tusen mördade

img_1248Massmordet i Gaza är nu på allas näthinna och på mångas läppar. I TV-programmet debatt häromdagen konfronterade Janne Josefsson fanatiska Israelanhängare med förtvivlade palestiner. De två senaste lördagarna deltog jag själv i demonstrationer i Borås mot massakrerna och uppslutningen var överraskande stor, flera hundra demonstranter vid varje tillfälle. Bilden är från den tionde januari.

Israelvännerna försvarar kriget med att Israel måste ha rätt att försvara sig och motiverar massakrerna med att Hamas kallblodigt nyttjar de oskyldiga barnen som ofrivilliga sköldar. Men som miljöpartisten Max Andersson sa i sitt tal vid gårdagens demonstration (enligt mitt minne): ”Det är ingen tvekan om vem som är förtryckare och vem som är förtryckt i denna konflikt”.

Att ta ställning mot Israels massakrer är därför enkelt, alldeles oavsett Hamas terrorstatus.

Man undrar hur de tänker, Israelerna. Vilket problem försöker man lösa? De förtvivlade raketbeskjutningarna och självmordsattentat som Hamas bedriver är ju uppenbarligen redan drivet av hat och hämndlystnad, hur skulle man kunna få stopp på dem genom att mörda deras barn?

Man undrar förstås också hur Hamas tänker. Man retar upp en tusenfalt starkare makt med attacker, som möjligen drabbar någon enskild Israel, men självklart inte militärmakten Israel. Till vilken nytta? Vilket problem försöker de lösa?

Det är helt enkelt inte lätt att finna rationella skäl till mördandet, det tycks vara irrationella tankar som har det avgörande inflytandet på båda sidor: gudstro och hämnd.

Jag påstår inte att religion är orsaken till konflikten i Palestina, men jag är övertygad om att den starka religiösa anknytningen är ett starkt hinder för möjligheterna till fred. I Israel är ju bibelns gamla testamente ett rättesnöre där man kan läsa meningar som:

”Men i städer som tillhör dessa folk och som Herren, din Gud, vill göra till din egendom får du inte skona en levande varelse. I enlighet med Herrens, din Guds befallning skall du viga dem alla åt förintelse, hettiterna och amoreerna, kanaaneerna och perisseerna, hiveerna och jevuseerna, så att ni inte tar efter alla skändligheter de gör till sina gudars ära, ty då syndar ni mot Herren, er Gud.” (Femte Moseboken 20: 16-18).

Hos Hamas florerar istället dogmer från Koranen som tycks framkalla hyllningar till  martyrskap och fostra självmordsbombare.

Religiösa dogmer är, och har ju länge varit, viktiga byggstenar i soldaters fostran.

Därmed inte sagt att religion är nödvändig för krig eller våld. Även om det senaste halvseklets största våldsverkare, USA, ofta nyttjar kristendomen som motivering och islam som hatsymbol, så har halvseklet dessförinnan visat prov på avrättningsorganisationer som mer grundades på annan dogmatisk ideologi än religion, såsom Tysklands judeutrotning, Sovjets utrotningsläger, eller Kinas ”stora språng” och kulturrevolution.

Karl Popper har en gång sagt (enligt Gunnar Bergström, DN):

Man tar inte livet av en människa när man intar attityden att först lyssna på hennes argument.”

En sådan rationell attityd till problemlösande skulle man försöka inplantera, i synnerhet hos Israel. De religiösa idéerna bör inte tillåtas påverka politiska beslut, de bör hållas privata.

De drabbade palestiniernas förtvivlan och hat är självklar och naturligtvis inte möjlig att kritisera, men deras ledare skulle verkligen behöva begrunda Poppers ord, också islam gör minst skada i det privata.


Andra bloggar om: , ,

11 svar to “Över tusen mördade”

 1. Heiti Ernits Says:

  Jag håller med dig i stort; i bästa av världarna så hade man önskat att de religiösa idéerna hölls privata; men som – tyvärr alltför ofta – ser det ju inte ut så i verkligheten. Alla beslut som vi tar (oavsett om vi själv betraktar dessa som ”rationella” eller inte) är ständigt filtrerade genom ett mänskligt prisma av känslor, kultur, erfarenhet, referensramar osv. osv..
  (Religionen är hårt inlemmad i kulturen – vi lever ständigt ”nedströms” av våra tidigare erfarenheter, och i västerlandet har ju den judiskt-kristna traditionen lagt ett starkt fundament för hela vår världsbild); det är nog en fåfäng förhopning att kunna radera ut detta….

  Jag skulle vilja hävda – lite halvt provocerande – att det inte finns (och kommer nog inte att finnas) rationella beslut (som i den betydelse som jag tycks mig förstå att du lägger in i ordet) i ett anda av full objektivitet; för det antagandet faller redan på sin orimlighet. Vi har inte frigöra oss från ett denna komplexa omvärld för att kunna åtnjuta en full ”objektivitet”.

  Däremot duger problemlösning, trial-and-error och pragmatisk a la Dewey och Popper som rättesnören i en värld full av kompromisser och komplexa skeenden. Med denna är inte rationellt i en mening som de naturvetenskapliga vetenskaperna har satt prägel på.

  Hur menar du att en sådan rationella attityd till problemlösande skall ”inplanteras”?

 2. Thomas Svensson Says:

  Heiti:

  Den rationella attityd jag refererar till är den som Poppercitatet visar upp:

  “Man tar inte livet av en människa när man intar attityden att först lyssna på hennes argument.”

  Här uttalas väl inget krav på ”full objektivitet”?

  Jag håller med dig om att vi alla är starkt präglade av religion, seder och bruk, men jag vill betona att man måste sträva efter att lämna alla irrationella tankar hemma när man skall ägna sig åt politik, allra främst när man har dödliga vapen i sin hand.

  Hur skall man då inplantera en sådan rationell attityd? Jag vet inte alls hur det skall ske i den aktuella konflikten, det känns faktsikt ganska hopplöst efter alla dessa år. Kanske vänstra strandens idé om att sikta på en blandstat kunde vara en ny väg att pröva i en framtida medlingsförhandling?

 3. Heiti Ernits Says:

  Jag undrar om det finns det någoting som stödjer denna tes. Jag är övertygad om att man kan ta hjäl en människa, efter att ha intagit attityden[!] att först lyssna på hennes argument. Sen kan man ju rent filosofiskt försöka utsträcka denna tes till vår icke-mänskliga omgivning: t.ex. djur – kan man inta en rationell och lyssnande attityd till ett djur eller ekosystem – och genom detta låta bli att ta hjäl dessa? Eller finns det andra normativa mekanismer som förhindrar (eller kan förhindra detta) detta?

  Problemet är att – skulle jag vilja hävda – att man aldrig kommer att kunna frikoppla irrationalitet kontra rationalitet (redan denna dudelning, av det som egentligen är en monism, är fåfäng). Att säga att man skall tänka si eller så: vara fri från fördomar, vara religiöst ofärgad, inte vara irrationell, eller vara styrd av känslor, vara scientistisk, subjektiv eller objektiv, inte vara vidskeplig osv. osv. är dömt att misslyckas redan på förhand. Det är människor det handlar om; då kommer krig – vare sig det handlar om mark, naturresurser eller religiösa motsättngar – alltid att fortsätta. För enda vi kan vara säkra till hundra procent på är – på ett filsosofiskt plan – vår egen sanning, universum, omvärld (”umwelt”).

  Bätte är det då att försöka leva och acceptera alla dessa ofrånkommliga delarna av människorna: acceptera vår osäkra och föränderliga omvärld och att människor har olika perspektiv: modus vivendi.

  Här kommer, som jag sade ovan, Popper och Dewey väl till hands när man skall bygga ett samhälle; samhället blir då alltid en kompromoss, påväg, föränderlig, med ändå bäst för tillfället.

 4. Thomas Svensson Says:

  Jag menar att det finns oerhört mycket erfarenheter som stöder Poppers tes. I de flesta hittills utkämpade krig har beslutsfattarna suttit på tryggt avstånd från sina offer, medan man använt någon lämplig irrationell lära att peppa sina soldater med. Man kan jämföra det med främlingsfientlighet: Bland dem som jobbar tillsammans med invandrare är det svårt att sprida främlingsfientliga budskap. Det är kanske helt enkelt är så, att om man tar sig tid att lyssna till någons argument så uppenbaras faktumet att det är en medmänniska som talar och inte en demon.

  Om man jämför med djuren är det faktiskt också så, traditionellt sett, att bönder har haft oerhört svårt att slakta sina ”trotjänare” när husdjuren var få och levde i större närhet till människan. Men alldeles oavsett detta, så är självklart vår attityd till människan av en helt annan natur än gentemot djuren. Det är ju bara under något halvt århundrade i vår utvecking som någon överhuvudtaget har ifrågasatt vår rätt att slakta djur, medan medmänsklighet har utvecklats under ett par hundra tusen år.

  Jag tror du lägger en helt annan betydelse i ordet rationalitet än jag gör. Jag menar att det väsentliga i rationella argument är att de är möjliga att diskutera utifrån en gemensam kunskap och/eller erfarenhet. Visserligen kan kunskap och erfarenhet skilja sig åt, men det är just det som diskussionen är till för att utjämna. Irrationella argument, däremot, är omöjliga att diskutera och kan aldrig närma två kontrahenter till varandra. Vilket argument skall den kristne använda för att övertyga muslimen om att Allah heter Gud eller omvänt? Varje sådan diskussion är verkligen dömd att misslyckas på förhand och just därför måste politiska beslut grunda sig på rationella överväganden och diskussioner.

 5. Heiti Ernits Says:

  ” de flesta hittills utkämpade krig har beslutsfattarna suttit på tryggt avstånd från sina offer”
  [….]
  ”Det är kanske helt enkelt är så, att om man tar sig tid att lyssna till någons argument så uppenbaras faktumet att det är en medmänniska som talar och inte en demon”

  Men precis som du skriver så handlar dina två exempel ovan om att ett möte äger rum; är det då inte att underkänna den rationella metoden, som egentligen kan fulllbordas genom att man läser en text eller kan fullbordas genom en korrespondens via brev – via betryggande avstånd? I dina exempel handlar det om ett möte – en relation etableras mellan A och B; och för att en (meningsfull) relationen skall uppstå krävs det känslor: empati, förståelse, tycke etc. etc.

  Kan inte en robot lyssna på ens argumentation?

  Det historiska Fallet Phineas Gage brukar alltid tas som ett exempel inom neuropsykologin; Phineas Gage fick en hjärnskada (ett spett genom ögat) som medförde att de delar av hjärnan som var viktiga för ens känsloliv skadades. Enligt alla kognitiva neurologiska test fungerade han fullt normalt – det vill säga rationellt tänkande, logisk förmåga, intelligens osv – men känslolivet fungerade inte överhuvudtaget. Han blev aggressiv, opålitlig, egoistisk, elak och ohämmad.

  Fullt rationell kille – bra på matematik och naturvetenskap – som förmodligen intog attityden av att lyssna (men som egentligen var hellt oförmöget att fungera i en relation) 😉

  ”Jag tror du lägger en helt annan betydelse i ordet rationalitet än jag gör.”

  Det är mycket möjligt. Det krävs en egen utredning av det här: Tycker att von Wright och Naess gör en mycket bra förklaring av vad rationalitet är.
  Man kan väl enkelt säga att historiskt sätt är rationalitet tanke utan känslor – en slags strävan efter objektivitet och förnuft.
  Men även ”förnuft” ordet är olyckligt belastad – både förnuft och rationalitet är claimade av diverse olika läger. Allt från vetenskapsfundamentalister till postmoderna tänkare.

  Läs denna genomgång (ofta väldig vanlig ståndpunkt):
  http://svanberg.wordpress.com/2005/10/20/rationalitet/

  Känslor är enligt detta sätt att se det irrationella = Vilken t.ex. Naess och von Wright inte allt håller med om.

 6. Thomas Svensson Says:

  Heiti: Du har nog rätt, min hänvisning till rationalitet är kanske inte riktigt rätt. Jag är helt överens med dig om att känslor som empati, förståelse, tycke osv. är det avgörande för att man drar sig för att mörda någon efter att ha lyssnat på hans argument. Men ändrar det egentligen min poäng: att religionen är ett avgörande hinder för fredsprocessen? Båda religionerna har ju förmågan att, i sin fundamentalistiska form, både 1) undvika rationella argument och 2) förtränga känslor som empati, förståelse och tycke.

  Hur man egentligen definierar ord som rationell och förnuft är nog inte av så avgörande betydelse att det kräver någon utredning, genom diskussion och utveckling av idéerna kan man ändå förstå varandra så småningom.

 7. Heiti Ernits Says:

  Religonen är ett tvåeggat svärd – precis som vetenskapen kan vara 🙂
  Jag tror att du egentligen är överens med mig även på denna punkt. För visst är det så: vetenskapen kan användas destruktivt, precis som religiösa irrläror kan användas för att pränta in människor ilska eller hat.

 8. Thomas Svensson Says:

  Heiti: Det som du tycks betrakta som den ”goda eggen” på det religiösa svärdet, empati, förståelse och tycke, har som jag ser det, ingen som helst grund i religionen. De är mänskliga egenskaper som är resultaten av evolution.

  Jag tycker det är fel att ställa vetenskap och religion mot varandra, det första är ett sätt att förstå världen, det andra är ett sätt att undvika förståelse.

  Naturligtvis har resultaten av vår ökade kunskap ofta visat sig vara alltför bra verktyg för människans destruktiva verksamhet, men jag tror inte man löser det problemet med att förorda okunnighet. Det måste nog lösas inom andra områden än det kunskapsmässiga. Såsom utjämning av levnadsvillkor och annat.

 9. Heiti Ernits Says:

  Jag menade inte att sätta de i någon slags motsatsförhållande – eller inte ens värdera dessa – snarare visa att det mesta går att använda till olika syften. Sen tror jag inte att jag håller med i din mening ”det andra är ett sätt att undvika förståelse”. Jag måste nog försöka mig på en lägre kommentar om detta. Skall också då återkomma till de judiskt-kristna rötterna till den västerlndska vetenskapen – och försöka mig på tesen att vetenskapen också i sitt fundament är en tro: en tro att kunna avslöja alla naturens ”hemligheter”. Försöker återkomma inom kort – har alldeles för mycket studier för mitt eget bästa förtillfället 😉

 10. anders Says:

  Islam och vetenskap
  Islam är orättvist attackeras och alltid presenteras som en religion av underutveckling. i denna korta artikel kommer vi att visa de verkliga ansikte av islam och hur det, i motsats till antikens religioner, kan hyllades den religion vetenskap, det finns många verser som uppmanar muslimer att söka och läsa.
  Söker vetenskap inom islam finns huvudprioriteringen över en sak som annars borde det vara målet för alla muslimska sedan första början och det bör inte stoppas av någon anledning. profeten Mohummed säger: Sök vetenskap sedan Temne du är i vaggan till Temne när du dör ”

  Dessutom söker vetenskap betonas i Islam, den första avslöjade versen i den Heliga Quran är vers som säger ”Läs ….”, Även Allah (SWT) säger i den Heliga Quran vad betyder ”Nun. Med pennan andthat som de skriver (denna) ”Vetenskapen är Capstone of Islam, den första avslöjade vers: de första prioritet, i andra versen, Allah (SWT) svär som en av de arabiska bokstäverna” Nun ”och penna; bokstaven är en symbol för det språk och pennan är en symbol för kunskap. WhenAllah (SWT) svär, men han behöver inte svära, innebär det att han svär som bör ges stort intresse och uppmärksamhet.

  http://video.google.com/videoplay?docid=282105001717383226&q=miracle+of+koran+haron+yahya&ei=JyOSSOOlGoPWigLAtMSeDw

 11. Kristian Grönqvist Says:

  Debatten i Mellanösternfrågan tenderar som vanligt att bli hårt polariserad. Det är faktiskt mer än två viljor på vardera sidan, fattiga araber, rika araber,medelklass araber, sekulariserade araber, islamister, andra militanta araber, skitstövlar och kriminella på den ena sidan, Judar av minst tio olika invandrarstatus varav argentinarna står högst,ortodoxa judar, katolska judar,protestantiska judar, sekulariserade judar, militanta judar, över-, under- och medelklasjudar.
  I området vimlar av folk, som vet precis hur problemen skall lösas, speciellt om man löser det på deras sätt. Det är Kindergarten och det har aldrig blivit mer än det på tvåtusen år, och ändå så importerar vi denna kindergartenfilosofi till Europa och gör det till bas för en kyrka här.
  Hur i hela fridens namn kunde vi det…?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: